Capcanlı:Canon EOS 450D

Capcanlı:Canon EOS 450D

Giriş düzeyindeki amatörler için ideal bir refleks fotoğraf makinesi olan Canon EOS 450D, sınıfının sınırlarını zorlamış, hatta aşmış görünüyor


Bu ay­ki test ko­nu­ğu­muz, Ocak ayın­da du­yu­ru­su ya­pı­lan ve Ma­yıs ayın­da pi­ya­sa­ya çı­kan Ca­non’un ye­ni mo­de­li EOS 450D. Ca­non’un gi­riş dü­ze­yin­de­ki DSLR mo­del­le­ri her za­man pi­ya­sa­nın en çok il­gi çe­ken ürün­le­ri­nin ba­şın­da gel­miş­tir. 450D’yi de bu bi­linç­le eli­me al­dı­ğım za­man, Ca­non mü­hen­dis­le­ri­nin yi­ne boş dur­ma­dı­ğı­nı ve za­ten iyi bir mo­del olan 400D mo­de­li­ni na­sıl ba­şa­rıy­la ge­liş­tir­dik­le­ri­ni hay­ran­lık­la iz­le­dim. Açık­ça­sı, gi­riş dü­ze­yin­de­ki ama­tör­le­ri he­def­le­yen DSLR mo­del­le­ri­nin her za­man bir ta­kım za­af­la­rı ol­muş­tur ve Ca­non’un ön­ce­ki mo­del­le­ri olan 300, 350 ve 400 mo­del­le­ri de is­tis­na de­ğil­ler­di. Ama 450D ger­çek­ten bir is­tis­na! Ön­ce­ki mo­del­ler­de ya­şa­nan ucuz plas­tik gö­rün­tü­sü ve bir­le­şim yer­le­rin­de­ki boş­luk­lar bu ma­ki­ne­de bu­lun­mu­yor. Ürü­nün gör­sel ta­sa­rı­mın­dan baş­la­ya­rak mal­ze­me ka­li­te­si ve iş­çi­li­ği­ne ka­dar her alan­da iyi­leş­tir­me­ler ya­pıl­dı­ğı­nı ve ürü­nün ne­re­dey­se bir üst sı­nı­fa ter­fi et­miş ol­du­ğu­nu dü­şün­düm (Ca­non yö­ne­ti­ci­le­ri de ay­nı şe­yi dü­şün­müş ol­ma­lı­lar ki, bu ya­zı­yı yaz­ma­dan 5 gün ön­ce, Ca­non’un EOS1000D adıy­la da­ha ha­fif ve da­ha ucuz ye­ni bir gi­riş dü­ze­yi mo­de­li­ni pi­ya­sa­ya sür­me ka­ra­rı al­dı­lar!).

Ta­sa­rım
Bir DSLR için ol­duk­ça kü­çük bo­yut­lar­da (129x98x62 mm) ve ha­fif (pil­siz 475 gr, pil­li 524 gr) olan EOS 450D, ön­cül­le­rin­den ve ra­kip­le­rin­den da­ha gü­zel gö­rü­nen ve ko­lay kul­la­nı­lan bir fo­toğ­raf ma­ki­ne­si. As­lın­da bu ka­dar kü­çük göv­de­li bir fo­toğ­raf ma­ki­ne­si er­go­no­mik ola­rak bir ta­kım so­run­lar da ba­rın­dır­mı­yor de­ğil. Ele iyi otur­ma­yan göv­de o ka­dar kü­çük ve ar­ka­da­ki 3 inç­lik ek­ran o ka­dar bü­yük ki, ta­sa­rım­cı­lar düğ­me­le­ri ne­re­ye ko­ya­cak­la­rı­nı bi­le­me­miş­ler. Da­ha ön­ce­ki mo­del­ler­de (ve di­ğer tüm DSLR’ler­de) bu­lu­nan ve kul­la­nı­mı ko­lay­laş­tı­ran ar­ka bö­lü­mün sol ya­nın­da­ki düğ­me­ler yok ol­muş. Bu düğ­me­le­ri yu­ka­rı ve sağ ta­ra­fa da­ğı­tan ta­sa­rım­cı­lar kü­çük bir göv­de­ye bü­yük bir ek­ra­nı sığ­dır­ma­yı ba­şar­mış­lar, ama kul­la­nı­cı­ya ba­zı zor­luk­lar çı­ka­ra­rak! He­le bir ISO düğ­me­si var ki, ma­ki­ne­yi gö­zü­nüz­den in­di­rip, sol eli­ni­ze al­ma­dan bas­ma­nız müm­kün de­ğil. Ama her­şe­ye kar­şın yu­mu­şak hat­la­rı, ar­tan mal­ze­me ka­li­te­si, bü­yü­yen ek­ra­nı ve da­ha da önem­li­si bü­yü­yen ba­ka­cı ile 450D fo­toğ­raf me­rak­lı­la­rı­nın kal­bi­ni ça­la­cak bir ma­ki­ne.

Ek­ran ve ba­kaç
Ma­ki­ne­nin ar­ka bö­lü­mün­de­ki 3 inç­lik bü­yük ek­ran hem ayar­la­rın hem de çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rın iz­len­me­si için kul­la­nı­lı­yor. Da­ha­sı, “Li­ve Vi­ew” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve gü­nü­müz DSLR ma­ki­ne­le­rin­de gi­de­rek stan­dart bir do­na­nım ha­li­ne ge­len “can­lı iz­le­me” fonk­si­yo­nu da bu bü­yük ek­ran­dan iz­le­ne­bi­li­yor.
?im­di­ye dek kul­lan­ma şan­sı bul­du­ğum ma­ki­ne­ler için­de en ko­lay kul­la­nı­lan “can­lı iz­le­me” ol­du­ğu­nu da söy­le­me­li­yim. 3 inç­lik ek­ran ger­çek­ten bü­yük ve ra­hat iz­le­ni­yor, ama çö­zü­nür­lü­ğü art­ma­mış. Ek­ra­nın bü­yü­me­sin­den da­ha önem­li olan ise op­tik ba­ka­cın bü­yü­me­si. Gi­riş dü­ze­yin­de­ki bir mo­del için ba­şa­rı­lı sa­yı­la­bi­le­cek olan op­tik ba­kaç­ta 9 adet oto­ma­tik net­le­me nok­ta­sı bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca ba­kaç­ta yer alan bil­gi pen­ce­re­sin­de ISO de­ğe­ri­nin yer al­ma­sı da gü­zel bir ye­ni­lik. ?im­di­ye ka­dar Ca­non’un bu sı­nıf­ta­ki mo­del­le­rin­den esir­ge­di­ği nok­ta­sal öl­çüm mo­du da 450D’de ye­ri­ni al­mış.

Gö­rün­tü ka­li­te­si
Ca­non, EOS 300D’den be­ri her 1,5 yıl­da bir ye­ni bir gi­riş dü­ze­yi mo­de­li çı­ka­rı­yor ve her ye­ni mo­del­de çö­zü­nür­lük 2 mil­yon pik­sel ar­tı­yor. Bu yak­la­şım ru­tin ha­le gel­di­ği için 450D’nin 12,2 mil­yon pik­sel­lik bir al­gı­la­yı­cı­ya sa­hip ol­ma­sı be­nim için sür­priz ol­ma­dı. Asıl sür­priz, çö­zü­nür­lük­le bir­lik­le gö­rün­tü ka­li­te­si­nin de art­mış ol­ma­sıy­dı. APS bo­yu­tun­da ve 1,6x odak çar­pa­nı­na sa­hip olan al­gı­la­yı­cı­nın özel­lik­le 100 ISO de­ğe­rin­de­ki gö­rün­tü ka­li­te­si mü­kem­mel. 200 ve 400 de­ğer­le­ri de çok ba­şa­rı­lı. 800 ISO’da­ki kir­li­lik (noi­se) dü­ze­yi bi­raz yük­sek ol­mak­la bir­lik­te “kul­la­nı­la­bi­lir” du­rum­da. En yük­sek de­ğer olan 1600 ISO pek de iyi gö­rün­me­mek­le bir­lik­te, ba­zı du­rum­lar­da ha­yat kur­ta­rı­cı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. Geç­miş­te­ki mo­del­ler ve ra­kip­le­ri­nin gün­cel mo­del­le­riy­le kı­yas­lan­dı­ğın­da, hem çö­zü­nür­lük ola­rak hem de ger­çe­ğe ya­kın ton­lar el­de et­me­si ba­kı­mın­dan 450D ger­çek­ten et­ki­le­yi­ci bir ürün.
 
Söz ko­nu­su CMOS al­gı­la­yı­cı ve DI­GIC II­I iş­lem­ci­si sa­ye­sin­de 14 bit’lik RAW dos­ya­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­li­yor ve ma­ki­ney­le bir­lik­te ge­len ya­zı­lım sa­ye­sin­de iş­le­ne­bi­li­yor. ‹s­te­nir­se, Pho­tos­hop CS3’te de Ca­me­ra­RAW 4.4.1 ek­len­ti­si sa­ye­sin­de iş­le­ne­bi­len gö­rün­tü­ler ger­çek­ten de bir üst sı­nı­fa ait. Hiç abart­mı­yo­rum, EOS 40D ve EOS 5D’den bi­le iyi­ler! El­bet­te JPEG gö­rün­tü­ler 8 bit’lik, ama on­lar da hiç fe­na de­ğil­ler. RAW for­ma­tın­da­ki dos­ya­la­rın 12 ye­ri­ne 14 bit’e çık­ma­sıy­la ve “high­light to­ne prio­rity – açık ton ön­ce­li­ği” özel­li­ği ak­tif­leş­ti­ril­di­ğin­de be­yaz­lar pat­la­ma­dan da­ha faz­la de­tay el­de et­mek ola­nak­lı ha­le gel­miş. Be­nim çok önem­se­di­ğim bu ko­nu, bil­di­ğim ka­da­rıy­la gi­riş dü­ze­yi bir mo­del­de ilk kez yer alı­yor. Bu­nun için Ca­non’a eks­tra bir te­şek­kür gön­de­ri­yo­rum.

El­bet­te her­şey toz pem­be de­ğil ve özel­lik­le mor sa­çıl­ma et­ki­si ken­di­si­ni his­set­ti­ri­yor. Ma­ki­ney­le bir­lik­te ge­len 18-55 mm’lik “kit lens” ol­duk­ça kes­kin ol­ma­sı­na kar­şın, özel­lik­le ge­niş açı ko­nu­mun­da renk sa­çıl­ma­la­rı­na yol açı­yor. Gö­rün­tü sa­bit­le­me özel­li­ği (IS) de bu­lu­nan ob­jek­tif, bir ön­ce­ki mo­de­le gö­re ol­duk­ça iyi­leş­ti­ril­miş ve çok ucuz olan fi­ya­tı dü­şü­nül­dü­ğün­de ke­sin­lik­le “ola­ğa­nüs­tü” bir ürün. Ama yi­ne de net­le­me sı­ra­sın­da çı­kar­dı­ğı tu­haf ses yü­zün­den pek çok kul­la­nı­cı­nın bu ob­jek­ti­fi bir an ön­ce de­ğiş­tir­mek is­te­ye­ce­ğin­den emi­nim.

Di­ğer özel­lik­ler

9 nok­ta­dan net­le­me sis­te­mi so­run­suz ve bu sı­nıf­ta­ki bir ma­ki­ne için ye­ter­li hız­da ça­lı­şı­yor. Ma­ki­ne­nin ar­ka bö­lü­mün­de­ki or­yan­tas­yon düğ­me­le­ri­nin or­ta­sın­da­ki SET düğ­me­si­ne ba­sı­la­rak ak­tif­leş­ti­ri­len “can­lı iz­le­me özel­li­ği” ise baş­lı ba­şı­na bir eğ­len­ce. Bu özel­lik sa­ye­sin­de, tıp­kı kom­pakt mo­del­ler­de ol­du­ğu gi­bi çe­kim ön­ce­sin­de ko­nu­yu ek­ran­dan iz­le­ye­bi­li­yor­su­nuz. Çok fark­lı yük­sek­lik­ler­den fo­toğ­raf çek­me­ye izin ver­me­si yü­zün­den bu fonk­si­yo­nu çok ya­rar­lı bu­lu­yo­rum. El­bet­te net­le­me hı­zı­nın düş­me­si ve dek­lan­şör ge­cik­me sü­re­si­nin art­ma­sı gi­bi yan et­ki­ler söz ko­nu­su, ama bu du­rum pi­ya­sa­da­ki di­ğer mo­del­ler için de ge­çer­li.

Tüm DSLR mo­del­le­rin or­tak der­di olan to­za kar­şı, 450D’de tit­re­şim­le toz ön­le­me sis­te­mi bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca akıl­lı bir ya­zı­lım, toz­la­rın ye­ri­ni be­lir­le­ye­rek, te­miz­len­me­si­ne kat­kı sağ­lı­yor. Gi­riş dü­ze­yin­de­ki tüm mo­del­ler gi­bi 450D de SD/SDHC bel­lek kar­tı kul­la­nı­yor. JPEG for­ma­tın­da sa­ni­ye­de 3,5 ka­re hı­zın­da çe­kim ya­pa­bi­len 450D, RAW for­ma­tın­da da bu hı­zı 6 ka­re için ko­ru­ya­bi­li­yor. An­cak RAW+JPEG çe­ki­yor­sa­nız, hı­zı­nız sa­ni­ye­de 2,5 ka­re­ye dü­şü­yor ve 2 ka­re­den son­ra ma­ki­ne­nin kar­ta yaz­ma­sı­nı bek­le­mek zo­run­da ka­lı­yor­su­nuz. Ya­ni se­ri çe­kim yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­sa­nız, RAW+JPEG çe­kim mo­du­nu kul­lan­ma­ma­nı­zı öne­ri­rim. P, Tv, Av, M, mod­la­rı­na ek ola­rak tam oto­ma­tik, oto­ma­tik alan de­rin­li­ği, por­tre, man­za­ra, ya­kın plan, spor ve ge­ce por­tre çe­kim mod­la­rı bu­lu­nu­yor. 30 sa­ni­ye ile 1/4000 sa­ni­ye ara­lı­ğın­da de­ği­şen ens­tan­ta­ne de­ğer­le­ri­ni 1/2 ya da 1/3 stop ara­lık­lar­la ayar­la­ya­bi­li­yor­su­nuz. Flaş sen­kron hı­zı 1/200 sa­ni­ye olan ma­ki­ne­nin üze­rin­de bu­lu­nan flaş kı­za­ğı sa­ye­sin­de Ca­non’un tüm mo­dern flaş üni­te­le­ri­ni kul­la­na­bi­li­yor­su­nuz. 35 böl­ge­li de­ğer­len­dir­me­li, böl­ge­sel, nok­ta­sal ve mer­kez ağır­lık­lı ol­mak üze­re dört fark­lı ışık öl­çüm sis­te­miy­le, 450D kul­la­nı­cı­sı­na sı­nı­fı­nın ile­ri­sin­de ışık öl­çüm ola­nak­la­rı su­nu­yor.

Son ola­rak pil ko­nu­su­na da de­ğin­mek is­ti­yo­rum. Can­lı iz­le­me fonk­si­yo­nu­nun pil tü­ke­ti­mi­ni ar­tı­ra­ca­ğı­nı dü­şü­nen Ca­non mü­hen­dis­le­ri, ön­ce­ki mo­del­ler­de kul­la­nı­lan dü­şük am­per­li pi­li 1050 mAh, 7.4 Volt’luk ye­ni pil­le de­ğiş­tir­miş­ler. Ye­ni lit­yum iyon pil ra­hat­lık­la 500-600 ka­re­lik çe­kim­ler ya­pa­bi­le­cek per­for­man­sa sa­hip. Op­si­yo­nel ola­rak, ma­ki­ne­nin al­tı­na di­key tu­tuş kab­za­sı (ver­ti­cal grip) BG-E5 bağ­la­na­bi­li­yor ve ma­ki­ne da­ha bü­yük ve gös­te­riş­li bir ha­le ge­li­yor. 20 ay­rı dil se­çe­ne­ği bu­lu­nan me­nü­de ne ya­zık ki Türk­çe bu­lun­mu­yor.
 

So­nuç
Gi­riş dü­ze­yin­de­ki ama­tör­ler için ide­al bir ref­leks fo­toğ­raf ma­ki­ne­si olan Ca­non EOS 450D, sı­nı­fı­nın sı­nır­la­rı­nı zor­la­mış, hat­ta aş­mış gö­rü­nü­yor. Da­ha ön­ce de be­lirt­ti­ğim gi­bi, sı­nı­fı­nın en iyi gö­rün­tü ka­li­te­si, en ge­niş ek­ra­nı ve can­lı iz­le­me fonk­si­yo­nu gi­bi özel­lik­le­riy­le ile­ri ama­tör sı­nı­fa yak­la­şan 450D, fo­toğ­ra­fa ye­ni baş­la­yan­lar için ide­al bir ilk ka­me­ra, cid­di ola­rak il­gi­le­nen­ler için­se ikin­ci bir göv­de ol­ma­yı hak edi­yor. Ne­re­dey­se mü­kem­mel olan ma­ki­ne­nin tek so­ru­nu ele iyi otur­ma­yan kü­çük göv­de. Bu açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ba­yan fo­toğ­raf­çı­lar için ide­al olan ma­ki­ne, da­ha iri el­le­re sa­hip olan er­kek kul­la­nı­cı­la­ra so­run ya­ra­ta­bi­lir. Eğer bu­nu bir so­run ola­rak gör­mü­yor­sa­nız, 450D si­zi mut­lu ede­cek ide­al bir fo­toğ­raf ma­ki­ne­si.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER