Röportaj: Zakkum

Hepimiz çocuktuk, kansere çare bulundu dediler. Zakkumdu çözüm... Sonrasında fasa fiso çıktı ama başka bir Zakkum, şimdi bir çok insanın müzik açlığına çare oluyor...

Hepimiz çocuktuk, kansere çare bulundu dediler. Zakkumdu çözüm... Sonrasında fasa fiso çıktı ama başka bir Zakkum, şimdi bir çok insanın müzik açlığına çare oluyor...
 

S: Al­büm kay­dı­na Zak­kum han­gi ci­haz­lar­la ha­zır­lan­dı? Do­mo için ter­cih edi­len ekip­man lis­te­sin­de ne­ler var­dı?

EREN: Ka­nal ka­yıt­la­rı­mız­da M-Au­di­o PCI ara­yü­zü bu­lu­nan bir ses kar­tı kul­lan­dık. Ana ya­zı­lım ola­rak Win­dows ta­ban­lı bir PC üze­rin­de ça­lı­şan Ste­in­berg Nu­en­do ya­zı­lı­mı­nı kul­la­nı­yo­ruz. Gi­tar ve bas ka­yıt­la­rı­mız­da POD XT Li­ve üze­rin­de bu­lu­nan am­fi si­mü­la­tör­le­rin­den fay­da­la­nı­yo­ruz. Elek­tro­nik ses­ler ve fark­lı ens­trü­man­lar için FL Stu­di­o ve fark­lı bir­çok ek­len­ti kul­lan­dık. Bu­nun dı­şın­da vo­kal ka­yıt­la­rı­mı­zı da Shu­re SM-58 mik­ro­fon kul­la­na­rak yap­tık. ?ar­kı de­mo­la­rı­mız­da ilk aşa­ma­da da­vul ka­yıt­la­rı için de FL Stu­di­o, EZ Drum­mer gi­bi fark­lı bir çok al­ter­na­tif de­ne­dik. Ge­nel ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da, şar­kı­da ve­ril­mek is­te­nen fik­ri tam an­la­mıy­la an­la­ta­bi­le­cek ka­yıt­la­rı bu tarz bir stüd­yo­da ta­mam­la­mak müm­kün olu­yor. Bu da ger­çek ka­yıt aşa­ma­sı için bi­rer tas­lak oluş­tur­ma­da, bi­ze bir hay­li fay­da­lı ol­du.
 
zakkum
 
YU­SUF: Biz al­büm ka­yıt­la­rın­dan ön­ce yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da şar­kı­la­rın as­lın­da bes­te ola­rak %90’ına ya­kı­nı­nı bi­ti­ri­yo­ruz. Ak­lı­mız­da­ki her şe­yi, tüm vo­kal me­lo­di­le­ri­ni ve gi­tar riff'le­ri­ni unut­ma­mak adı­na şar­kı isim dos­ya­la­rı­na kay­de­di­yo­ruz. Ka­yıt anın­da bir­çok şey da­ha net ve te­red­düt­süz ol­ma­lı... Bes­te son ha­li­ni al­ma­mış­sa pro­dük­si­yon kıs­mı yo­ru­cu ve plan­sız ola­bi­li­yor, bu­na her iki al­büm­de de çok dik­kat et­tik. Stüd­yo­da de­tay­lı bir şe­kil­de ya­pı­lan ka­yıt­la­rı mü­tea­kip ke­re­ler yap­mak zo­run­da kal­ma­mak bir­çok an­lam­da işi­mi­zi hız­lan­dı­rı­yor. Ba­zen şar­kı­la­rın met­ro­nom­la­rıy­la il­gi­li ge­çi­ci ka­rar­sız­lık­la­ra düş­sek de, din­le­dik­çe tüm taş­lar ye­ri­ne otu­ru­yor.

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam