Marshall AFD 100

Gitar ve ilgili ekipmanlar konusunda en yetkin isimlerden biri daha Sound ailesine katıldı. Sabancı Üniversitesi akademisyeni, Seymour Duncan’ın tek Türk beta testçisi...

Gitar ve ilgili ekipmanlar konusunda en yetkin isimlerden biri daha Sound ailesine katıldı. Sabancı Üniversitesi akademisyeni, Seymour Duncan’ın tek Türk beta testçisi Mehmet Barlo, tespitlerini ve tecrübelerini bundan böyle her ay sizlere paylaşacak
 

Gitar ve ilgili ekipmanlar konusunda en yetkin isimlerden biri daha Sound ailesine katıldı. Sabancı Üniversitesi akademisyeni, Seymour Duncan’ın tek Türk beta testçisi Mehmet Barlo, tespitlerini ve tecrübelerini bundan böyle her ay sizlere paylaşacak.

So­und der­gi­si için ka­le­me al­mak­ta ol­du­ğum ilk ya­zım­da, pi­ya­sa­ya sü­rü­le­ce­ği­nin du­yu­rul­du­ğu ilk gün­den be­ri çok ses ge­ti­ren ve hat­ta da­ha pi­ya­sa­ya çık­ma­dan, epey tar­tış­ma­ya yol açan bir amp­li­fi­ka­tör­den bah­set­mek is­ti­yo­rum. Mars­hall AFD100, ya­ni di­ğer Gun's and Ro­ses'dan Slash'in Ap­pe­ti­te for Des­truc­ti­on isim­li al­bü­mün kay­dın­da kul­lan­dı­ğı ve de çok se­ve­ni ve ta­kip ede­ni olan o meş­hur amp­li­fi­ka­tör, bu ay­ki baş ko­nu­ğu­muz. Ke­sin­lik­le, az sa­yı­da amp­li­fi­ka­tör, bu ka­dar dik­kat çe­ki­ci bir il­gi­ye ma­ruz kal­mış­tır. De­ne­yip gör­dü­ğüm ka­da­rı ile, bu il­gi bo­şa de­ğil.
 
marshall
 
Bu amp­li­fi­ka­tö­rün de­tay­la­rın­dan bah­set­me­den ön­ce, geç­mi­şi hak­kın­da bil­gi­le­ri siz­ler­le pay­laş­mak is­te­rim. Zi­ra, bu amp­li­fi­ka­tö­rün se­si­nin ve ya­pı­sı­nın di­ğer bir "Gui­tar Mons­ter" ta­ra­fın­dan da bol­ca se­vil­di­ği­nin ve kul­la­nıl­dı­ğı­nın bir çok in­san far­kın­da de­ğil­dir. Bu öte­ki gi­tar­cı, Dok­ken gru­bun­dan Ge­or­ge Lynch'tir.

1980'le­rin or­ta­la­rın­da Los An­ge­les'ta bu­lu­nan S.I.R. (Stu­di­o Ins­tru­ments Ren­tal; www.sir­la.com isim­li şir­ket, sa­de­ce mü­zik ens­trü­man­la­rı ki­ra­la­mak­la kal­ma­yıp, ka­yıt stüd­yo­la­rı da iş­let­mek­tey­di. Bu şir­ket­te tek­nis­yen ola­rak ça­lı­şan Tim Cas­well www.cas­wel­lamps.stu­di­oe­lec­tro­nics.com ise, 1985 ön­ce­sin­de bu şir­ket­ten ay­rı­lıp ken­di stüd­yo­su­nu aç­ma­dan ön­ce 1970le­rin or­ta­la­rın­da kal­ma bir tre­mo­lo­lu bir Mars­hall 1959T amp­li­fi­ka­tö­rü mo­di­fi­ye et­miş­ti. Bu mo­di­fi­kas­yon­da, tre­mo­lo fonk­si­yo­nu­nu ip­tal edip, bu fonk­si­yon için kul­la­nı­lan pre­amp lam­ba­sı­nı pre­amp ka­zanç ka­tı­na ek­le­ye­rek ve ge­nel dev­re­de önem­li ol­du­ğu be­lir­ti­len bir kaç de­ği­şik­lik yap­mış­tı. Kı­sa­ca, or­ta­ya 2203 ya­ni JCM800'ler­den fark­lı ama ha­la "Mars­hall" to­nun­da ama "Mars­hall" ol­ma­yan bir amp­li­fi­ka­tör çı­kart­mış­tı. Bu amp­li­fi­ka­tör, ki #39 di­ye bi­li­nir, S.I.R. şir­ke­ti­nin en çok is­te­ni­len ve ka­yıt­lar­da kul­la­nı­lan amp­li­fi­ka­tö­rüy­dü.

Gef­fen şir­ke­ti ile an­laş­mış olan Gun's and Ro­ses, al­büm kay­dı ön­ce­sin­de S.I.R. stüd­yo­la­rın­da ça­lış­ma­lar yap­tı ve bu ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da S.I.R. şir­ke­ti­nin elin­de­ki amp­li­fi­ka­tör­ler ara­sın­dan, Slash bu amp­li­fi­ka­tö­rü ken­di­ne seç­ti. Öy­le ki, Gef­fen'den S.I.R.'ye ge­len stüd­yo ka­yıt se­ans­la­rı için ya­pıl­mış an­laş­ma­da, bu amp­li­fi­ka­tör özel­lik­le is­te­miş­ti. 

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam