Ana sayfa İnternet Marka ve İnovasyon

Marka ve İnovasyon

0

Her insanın kendini, diğer insanlardan ayıran bir İnovasyonu var. Kurumlar ve insanlar birbirlerine bu açıdan benzetilebilir. Kurumlar çoğu zaman kimlikleri ile birbirinden ayrılır. Müşteriler de bir ürün veya hizmete ilişkin seçimlerini kurumların kimliklerine göre yaparlar; çünkü günümüzde kurumlar, her şeyden önce kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleri ile var olduklarını bilirler!Firmalar ilk olarak kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleriyle algılanır. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi gerçekleştirme görevi ise, kurum kimliğine ait. Son yıllarda bazı kurum ve kuruluşların, “kurum kimliği” kavramına verdiği önem giderek artmakta ve hızla büyüyen rekabet ortamında kurum kimliği kuruluşların stratejik bir silahı haline dönüşmekte. Büyük kuruluşlar tarafından kurum kimliğine olan bakış açısı hak ettiği yere gelmekte, son yıllarda grafik sanatlarda ve reklamcılık alanında bu yönde görülen başarılı gelişmeler ise, dünya ile bütünleşme çabaları başarılı kurumsal uygulamaların yapılmasına olanak sağlamakta. Bu noktada inovasyonun önemi artacak, elbette. Nedir genelde yanlış bilinen “inovasyon”?

 

 

Nedir inovasyon?

 

İnovasyon bilim ve teknoloji dünyasının son yıllardaki en güncel sözcüklerinden biri. Anlamını karşılayacak tam bir Türkçe sözcük olmadığı için zaman zaman “yenilenme/yenileşim” olarak adlandırılan, ancak bu durumda sadece eksik değil, yanlış da anlaşılabilen bir terim.İnovasyon, “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamındaki Latince “innovare” kökünden türetilmiş. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi anlamına da geliyor. Türkçe karşılığı olarak kullanılan “yenilenme” sözcüğü, inovasyonun ancak bir kısmını tanımlayabilmekte. İnovasyon denilince, bilim ve teknolojiyi kullanırken, topluma yönelik fayda yaratması da özellikle vurgulanıyor. Tanımlamaya bakıldığında bilim ve teknoloji politikalarındaki kısa ve uzun vadeli hedeflerin de inovasyon ile aynı olduğu düşünülebilir. çünkü her ikisinde de toplumsal yarar amaçlanmakta.

 

 

Yenileşimin tanımı konusunda uluslararası platformda kabul görmüş kaynakların başında OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği örgütü / OrganisationforEconomicCo-operationand Development) ile Eurostat”ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu geliyor.

 

ScotchBrite örneği

 

Kılavuzun hala yürürlükte olan 2005 sürümünde yenileşim aşağıda şekilde tanımlanır: “Yenileşim yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması.” örneklemek gerekirse, güvenliği artırılmış ve göz retinasını tanıyarak açılan otomatik kapılar, çekilerek taşınan tekerlekli bavullar, meyveli yoğurtlar, su geçirmeyen kumaşlar sayılabilir. Bor katkılı betonun dayanımının %70 oranında artması, T-Box iç çamaşırını sıkıştırılmış ambalajlara koymak, vb. Bu yöntemlerle daha fazla dikkat çekildi ve çok iyi satışlara ulaşıldı. “İnovasyon ruhu; 3M budur” dedi biri sloganı için. 3M firmasının “post-it” ve “scotch-brite” bulaşık süngerleri tüm dünyaca bilinen yenileşim örneği oldu

 

.

Türleri arasında ürün yenileşim, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulması gelir. Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir. Pazarlama yenileşim, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanması. Organizasyonelyenileşim, firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması. Keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil; değer yaratma yollarını keşfetmeyi hedefler. Bu nedenle de fikirler ve kavramlar önem kazanır. Yenileşim, ticari başarıyı gerektirir. Diğer taraftan bir buluş yapmak, o buluşun ticari başarısını garantilemez. Buluştan ticari değeri olan bir ürün ortaya çıkmadığı sürece de değer yaratılamamış olur.

 

 

Organizasyonelinovasyon

 

Bir ülkede refah ve yaşam standardı, rekabet gücü artarsa yükselir; rekabet gücü içinse üretkenliği artırmak gerekir. üretkenliği artıran en önemli araç, inovasyondur. Bu nedenle inovasyon, ülkeler için ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarı. Ancak bu sayede, ülkenin ve toplumun kaynaklarının ürün ve hizmete dönüştürülmesi ve bu ürün ve hizmetlerden ekonomik ve toplumsal değer yaratılması mümkün olur. İnovasyonla toplum, aynı kaynaktan çok daha büyük getiriler elde eder. Dolayısıyla, inovasyon sadece ekonomik değil, toplumsal bir sistem.Yenileşimin, ülkelerin ve toplumların kalkınmasında, gönenç düzeyinin ve yaşam niteliğinin yükselmesinde oynadığı rolden dolayı devlet politikalarının merkezinde yer almakta. Gelişmiş ülkelerin tamamı ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı, yenileşimi önemli bir politika alanı olarak görmekte ve diğer tüm politika araçlarını kapsayacak biçimde tasarlamakta. 

 

 

ülkedeki işletmelerin rekabet gücünün yenileşime bağlı olarak artması, eğitim sisteminin yenileşim için gereken insan kaynağını yetiştirecek şekilde yapılanması, yenileşim için gerekli ortamın ve teşviklerin oluşturulması yenileşim politikasının temelini oluşturur. Bu politikalar hem ulusal, hem de bölgesel düzeyde tasarlanır ve uygulanırlar. örneğin, ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, yenileşim için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir.Yenileşimde sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi, hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. “Ulusal yenileşim (inovasyon) sistemi” bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder. Yenileşim (inovasyon) yönetişimi, firmaların yenileşim yeteneklerini ve başarılarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetimiyle doğrudan ilişkili. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, yenileşim politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm elemanların katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder. Dolayısı ile her yeni adım son derece bilinçli atılmalıdır. Her şey birbirine bağlı, fark etsek de, etmesek de.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here