Makale

Ana sayfa Makale Sayfa 53
Makale kategorimizde, güncel teknoloji ve internete dair yararlı bilgiler bulabilirsiniz. En son teknoloji haberleri, internet haberleri burada.

Sisli fotoğraflar

Yer­yü­zü­ne ine­rek her­şe­yi sa­ran, gö­rün­mez kı­lan gi­zem­li bir ör­tü­dür sis. Na­sıl ki biz gö­rün­mez ol­mak is­te­di­ği­miz­de ka­pa­nıp evi­mi­ze per­de­le­ri

Yıldızları fotoğraflamak

As­lın­da fo­toğ­ra­fın en te­mel ya­pı ta­şı olan di­yaf­ram-ens­tan­ta­ne bil­gi­si, bu tür bir fo­toğ­raf oluş­tur­ma­da baş­lan­gıç nok­ta­mız ola­cak­tır.

Hayatı yansıtan portreler

Pek çok ya­rış­ma ve­ya ya­yım­lan­mış fo­toğ­raf­ta gö­rü­len or­tak bir ya­nıl­sa­ma var; por­tre fo­toğ­ra­fı ve­si­ka­lık fo­toğ­raf­la sık­lık­la ka­rış­tı­rı­lı­yor ve­ya

KAOS

Uzun yıl­lar ge­rek plas­tik sa­nat­lar ile, ge­rek­se bu­gün di­ji­tal fo­toğ­raf sa­na­tı ile oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan ye­ni bi­çim­ler üret­me

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor…

İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma Ama­tör­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK ) Te­mel Fo­toğ­raf eği­tim­le­ri­ne de­vam edi­yor.

Doğal ışıkta portre fotoğrafı üzerine birkaç söz

Por­tre fo­toğ­ra­fı ne­dir? Bu so­ru­nun ce­va­bı­na bi­raz ol­sun de­ğin­me­den fo­toğ­raf­la­rı­mız üze­ri­ne yo­rum yap­ma­mak ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Dijitalde “kızılötesi”devrimi

Klasik fotoğraf tekniklerinden farklı, rüya gibi çekimler yapmak, portfolyonuza farklı bir tad katmak ister misiniz?

Fark­lı fo­toğ­raf­çı­lar­dan fark­lı çe­kim hi­ka­ye­le­ri

An­ka­ra Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­la­rı Der­ne­ği ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz Ka­pa­dok­ya ge­zi­sin­den dö­ner­ken çek­ti­ğim bir fo­toğ­raf 'Fo­toğ­raf Kar­deş­li­ği'.

Basit bir çalışmayla rüya tadında fotoğraflar

Mer­ha­ba sev­gi­li Pho­to­li­ne okur­la­rı. Bu ay­ki ko­nu­mu­zu açık­la­ma­dan ön­ce yu­ka­rı­da­ki fo­toğ­ra­fa dik­kat­le bak­ma­nı­zı is­ti­yo­rum

Doğal ışıkta portre fotoğrafı

Ön­ce­likle tek­nik bir du­rum hak­kın­da bi­raz bil­gi ak­ta­ra­lım: Ocak sa­yı­sın­da­ki ya­zı­mız­da ge­niş açı­lı ob­jek­tif­ler­le por­tre çe­ki­mi­nin öne­ril­me­di­ği­ne

Sisli fotoğraflar

Yeryüzüne inerek herşeyi saran, görünmez kılan gizemli bir örtüdür sis. Nasıl ki biz görünmez olmak istediğimizde kapanıp evimize perdeleri üzerimize çekiyorsak, doğa da bir

Farklı fotoğrafçılardan farklı çekim hikayeleri

Fo­toğ­raf, Er­ci­yes bü­yük zir­ve­nin di­bin­de­ki kamp ye­rin­den çe­kil­di. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü ola­rak her yıl 19 Ma­yıs gü­nü sa­at 08:00

Fotoğraf Portfolyosu-Hamdi Karadeniz

1960 yılında Karaman Ermenek"te doğdu. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil bölümünden mezun oldu.

Makyajın sihri!

Muammer"in yeni bir fetişi var: Hasselblad. Rüyalarındaki makine Hasselblad"a kavuştu artık. Dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşmasına şükrediyor

Çok enteresan bir objektif!

Muammer"in zırt pırt Amerika"ya gitmesinden şüphelenmiştim. Meğer her gidişinde oradan bir sürü enteresan alet edavat topluyormuş.

Marifetli bücür!

Deniz Fotoğrafçılık"ın Nişantaşı mağazasına uğradığımda vitrinde miniminnacık bir fotoğraf makinesi modeli gördüm. Leica M3 modelinin küçük bir kopyasıydı.

Fotoğraf Endüstrisi Üretiyor!

Son dönemlerde birşey dikkatimizi çekti; kapak çekimlerimizde hep bayanları kullanıyoruz. Ayrımcılığın her türüne karşıyız, cinsiyet ayrımcılığı dahil.

Live için Max ( Max for Live)

Ableton ve Cycling '74, iki yıldan daha uzun süredir üzerinde çalıştıkları sistemi nihayet tamamladı ve kullanıcılara tanıttı.

Fotoğraf Portfolyosu-Tamer Karakulak

Tamer Karakulak 31/10/1980"de İstanbul"da doğdu.Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fak.Fotoğraf/Video bölümünden mezun olmuştur.

TASCAM US-144MKII Arayüz

TASCAM US-144MKII sunduğu daha da geliştirilmiş ses performansının yanı sıra, göz-alıcı kompakt tasarımının içerisinde, bilgisayardan/bilgisayara dört adet 96 kHz/24-bit'lik kanal

GÜNCEL TEKNOLOJİ

iOS 14 güncellemesi sonrası Apple’da ilk hata!

Apple’ın iOS 14 duyurmasından yalnızca iki gün geçti ve ilk büyük hata keşfedildi. Yeni yapının harika özelliklerinden biri, nihayet kendi varsayılan tarayıcınızı ve e-posta...