Makale

Ana sayfa Makale Sayfa 50
Makale kategorimizde, güncel teknoloji ve internete dair yararlı bilgiler bulabilirsiniz. En son teknoloji haberleri, internet haberleri burada.

Işık saati üzerine tavsiyeler

Bir şey ancak belirli aydınlıkta veya belirli karanlıkta ayırt edilebilir. Işık karanlıkta ayırt edilir, ki bu karartılmış ışıktır, ve karanlık da ışıkta ayırt edilir.

Stop motion tekniği

Tüm ha­re­ket­li gö­rün­tü­ler, si­ne­ma, çiz­gi film v.b. bir­çok fo­toğ­raf ka­re­si­nin (still ima­ge) hız­la ak­ma­sın­dan olu­şur.

KABUS

Bir şa­ir “Eğer bir gün ya­zı ba­na yet­mez ise, o duy­gu­yu ba­lık­çı­lık­ta ya­ka­la­ya­bi­lir­sem ba­lık tu­ta­rak da ya­şa­ya­bi­li­rim” di­yor­du.

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor…

Beğeniyle takip ettiğinizi bildiğimiz “Foto Albüm” köşesine, sizlerden gelen birbirinden güzel fo­toğ­raf­lar­la de­vam edi­yo­ruz.

Digital Arts Özel Röportaj:Andreé Wallin

1983"te İsveç"te küçük bir köyde doğdum ve hayatımın büyük bölümünde burada yaşadım. Çizime erken yaşlarda başladım, dolabımda çocukluğumdan kalma tonlarca eski eskiz defteri

Efsane, Artık Sabit Diskinizde!

Yamaha CS80, elektronik müziğin uzaydan geldiğine inanılan bir zamanda, Vangelis gibi synthesizer kaşifleri sayesinde tüm dünyada tanınmış bir efsaneydi.

Fotoğraf Portfolyosu-M.Ali Ünal

Grafik tasarımla başlayan hayatına fotoğrafla devam ederek renklerle olan dansını fotoğrafa taşımıştır. Çalışmalarda estetiği, ayrıcalığı ve gerçekçiliği arayan M. Ali Ünal

Fotoğraf Portfolyosu-Ufuk Akarı

1958 yılında Mürefte"de doğdu. Şişli Siyasal Bilimler mezunu. Gıda sektöründe satış yöneticisi olarak çalışıyor. 1997 yılında İfsak"a üye oldu.

Pornoda 3D devrimi

Son yılların en başarılı filmlerinden biri olan Avatar 3D teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne koyuyor.

Fotoğraf Portfolyosu-Kübra Vural

1981 İstanbul doğumlu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul' da tamamladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

Fotoğraf Portfolyosu-Serra Dinçerler

1959 do­ğum­lu olan Ser­ra Din­çer­ler, Üs­kü­dar Ame­ri­kan Kız Li­se­si, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İş­let­me

Sisli fotoğraflar

Yer­yü­zü­ne ine­rek her­şe­yi sa­ran, gö­rün­mez kı­lan gi­zem­li bir ör­tü­dür sis. Na­sıl ki biz gö­rün­mez ol­mak is­te­di­ği­miz­de ka­pa­nıp evi­mi­ze per­de­le­ri

Yıldızları fotoğraflamak

As­lın­da fo­toğ­ra­fın en te­mel ya­pı ta­şı olan di­yaf­ram-ens­tan­ta­ne bil­gi­si, bu tür bir fo­toğ­raf oluş­tur­ma­da baş­lan­gıç nok­ta­mız ola­cak­tır.

Hayatı yansıtan portreler

Pek çok ya­rış­ma ve­ya ya­yım­lan­mış fo­toğ­raf­ta gö­rü­len or­tak bir ya­nıl­sa­ma var; por­tre fo­toğ­ra­fı ve­si­ka­lık fo­toğ­raf­la sık­lık­la ka­rış­tı­rı­lı­yor ve­ya

KAOS

Uzun yıl­lar ge­rek plas­tik sa­nat­lar ile, ge­rek­se bu­gün di­ji­tal fo­toğ­raf sa­na­tı ile oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan ye­ni bi­çim­ler üret­me

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor…

İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma Ama­tör­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK ) Te­mel Fo­toğ­raf eği­tim­le­ri­ne de­vam edi­yor.

Doğal ışıkta portre fotoğrafı üzerine birkaç söz

Por­tre fo­toğ­ra­fı ne­dir? Bu so­ru­nun ce­va­bı­na bi­raz ol­sun de­ğin­me­den fo­toğ­raf­la­rı­mız üze­ri­ne yo­rum yap­ma­mak ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Dijitalde “kızılötesi”devrimi

Klasik fotoğraf tekniklerinden farklı, rüya gibi çekimler yapmak, portfolyonuza farklı bir tad katmak ister misiniz?

Fark­lı fo­toğ­raf­çı­lar­dan fark­lı çe­kim hi­ka­ye­le­ri

An­ka­ra Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­la­rı Der­ne­ği ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz Ka­pa­dok­ya ge­zi­sin­den dö­ner­ken çek­ti­ğim bir fo­toğ­raf 'Fo­toğ­raf Kar­deş­li­ği'.

Basit bir çalışmayla rüya tadında fotoğraflar

Mer­ha­ba sev­gi­li Pho­to­li­ne okur­la­rı. Bu ay­ki ko­nu­mu­zu açık­la­ma­dan ön­ce yu­ka­rı­da­ki fo­toğ­ra­fa dik­kat­le bak­ma­nı­zı is­ti­yo­rum

DONANIM

Microsoft Uygulama Gelirlerini Arttırmak İstiyor

Yazılım ve donanım devi Microsoft uygulama gelirlerini daha fazla artırmak istiyor. Microsoft genel olarak ağırlığını donanım ve cihaz bölümüne ayırmıştı. Şimdi işler biraz daha...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/technotoday/public_html/wp-includes/functions.php on line 4552