Donanım

Ana sayfa Donanım Sayfa 297
Donanım kategorimizde, güncel teknoloji ve donanıma dair yararlı haberleri bulabilirsiniz.

HP Photosmart Pro B880

HP Photosmart Pro B880

Samsung NV11

Samsung NV11

Panasonic Lumix DMC-FX55

Panasonic Lumix DMC-FX55

Her yerde baskı alabileceğiniz mini fotoğraf yazıcıları

Her yerde baskı alabileceğiniz mini fotoğraf yazıcıları

En ince onbir kompakt kamera

En ince onbir kompakt kamera

Süper Zoom: Olympus SP-570UZ

Süper Zoom: Olympus SP-570UZ

Panasonic SDR-S10

Her ha­va ko­şu­lun­da ra­hat­ça kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz ve ko­lay­ca ya­nı­nız­da ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­niz bir di­ji­tal ka­me­ra ha­yal edi­yor­sa­nız

Pentax Optio M40

Bu ayın kul­la­nı­cı dos­tu ko­nuk­la­rın­dan bi­ri de Pen­tax M40. İn­ce ve za­rif ya­pı­sı­nı ma­ri­fet­le­ri ile bir­leş­ti­ren M40, ha­fif ve kom­pakt bo­yut­la­ra sa­hip.

Lecia ‘dan M sistem için yeni lens serisi

Kla­sik ve onay­lan­mış kü­re­sel lens ta­sa­rı­mı baz alı­na­rak üre­ti­len Sum­ma­rit-M ob­jek­tif­ler­de, mak­si­mum di­yaf­ram f/2.5"dur fa­kat ob­jek­ti­fin yük­sek

Şıklık, kalite, hız ve enerji tasarrufu Epson’da

İle­ri dü­zey ama­tör fo­toğ­raf­çı­la­rın, ev, ofis ve okul ça­lı­şan­la­rı­nın fo­toğ­raf ve film rep­ro­dük­si­yon ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak üze­re ta­sar­la­nan Ep­son

Bakış açınızı kusursuz kılın

Kul­lan­mış ol­du­ğu özel lens tek­no­lo­ji­si ile Tam­ron, kom­pakt ve yük­sek ka­pa­si­te­li zo­om ob­jek­tif­le­rin üre­tim ve ge­li­şi­min­de ön­cü ye­ri­ni ko­ru­yor.

Siyah-beyaz maliyetine renkli baskı

Dün­ya­nın ön­de ge­len tek­no­lo­ji şir­ket­le­rin­den Xe­rox, renk­li ya­zı­cı ürün ga­mı­na çok eko­no­mik ye­ni bir ürün da­ha ek­li­yor.

Sony”den yeni Cyber-shot S

Sony, ge­liş­tir­di­ği ye­ni Cyber-shot S Se­ri­si mo­del­le­ri S780 ve S750 ile tüm fo­toğ­raf tut­kun­la­rı­nı di­ji­tal fo­toğ­raf­çı­lı­ğın ke­yif­li dün­ya­sı­na da­vetedi­yor

Sudan ucuz DSLR-Like makineler

Dijital fotoğraf makineleri dünyası kompakt ve SLR modeller arasında ikiye bölünmüş durumda. Kullanıcılar ya bas-çek mantığıyla alabilecekleri en yüksek performansı kompakt

HP Photosmart D7460

Di­ji­tal fo­toğ­raf ya­zı­cı­la­rı­nın per­for­mans­la­rı ar­tıp fi­yat­la­rı düş­tük­çe, fo­toğ­raf­se­ver­le­rin il­gi­si­ni da­ha çok çe­ker ol­du­lar.

Kodak Easyshare M753

Kom­pakt bir ta­sa­rı­ma sa­hip olan M753 fark­lı renk­ler­de üre­til­miş eğlenceli bir ürün. Si­yah, gü­müş, ef­la­tun, ba­kır, pem­be ve ma­vi­den olu­şan renk se­çe­nek­le­ri

Sam­sung 2008’e id­dia­lı gir­di

Bu ay­ki in­ce­le­me say­fa­la­rı­mı­zın ilk ko­nu­ğu, Ca­si­o"nun şık ve in­ce ta­sa­rım­lı Exi­lim se­ri­si­nin ye­ni üye­le­rin­den EX-Z8 za­rif gö­rü­nü­mü ve per­for­man­sı

Sam­sung 2008’e id­dia­lı gir­di

Samsung, 10.2 megapiksellik Full HD NV24HD ve üstün tasarım ve teknoloji özelliklerini buluşturan toplam 8 ayrı modeliyle seneye iddialı giriş yapıyor.

Minton’dan sevdiklerinizi ölümsüzleştirecek hediyeler

Minton"dan MDC 4000 dijital fotoğraf makinası çok özel fiyatıyla karşınızda. Dijital kamera özelliğinin yanı sıra MP3çalar fonksiyonuyla müzik tutkunlarının da yanından

Hızınıza yetişecek iki yeni D-SLR

Sig­ma Tür­ki­ye yet­ki­li dis­tri­bü­tö­rü Rep­ro­set A.Ş., iki ye­ni ba­lık­gö­zü len­sin du­yu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­di. APS-C eba­dın­da sen­sö­re sa­hip D-SLR

DONANIM

Galaxy Buds tanıtıldı, işte detaylar!

Samsung tarafından dünkü etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Buds, Apple’ın AirPods’una ciddi bir rakip olacak gibi duruyor. Hareket halindeyken size kesintisiz bir iletişim sunacak olan...