Ana sayfa İnternet Fikirleri patentlemek

Fikirleri patentlemek

0

Paylaşmadan önce
 

Hayatımız boyunca aklımıza sayısız fikir gelir ve bunların bazıları, gerçekleştiremeyeceğimiz kadar büyük projeler olabilir. öncelikle, fikrinizi belgeleyerek kendinizi güvence altına almanız çok daha akıllıca olacaktır.

Aklınıza çok güzel bir fikir geldi!
Geçen ay aklıma çok güzel bir fikir geldi, ama hem bütçemi hemde bilgimin çok çok üstünde bir fikiri nasıl koruyabilirim diye düşünmeye başladım. Bu konuda danışmanlık hizmeti veren Ankara Patent bürosuyla görüşmeye karar verdim. Altan Altun benimle bilgi ve tecrübelerini paylaştı, bende sizlere bunları aktarmak istiyorum.

Yaklaşık 2 saatlik soru bombardımanımdan sonra patent ve faydalı model belgesi almanın aslında o kadarda basit olmadığını bir çok kriterinin olduğunu anladım. öncelikle ne yaptığınızı çok iyi anlatabilmeli, sizi farklı kılan özellikleri ortaya koyabilmelisiniz.

Buluş Nedir?
Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Buluşun tanımı genellikle yapılmaz. Tercih edilen yöntem, buluşların patent verilerek korunabilmesi için gerekli kriterlerin varlığının kontrolü şeklindedir.
 

patent
 
Patent/Faydalı Model Belgesi nedir?
Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan belgelerdir.

Patent ile korunacak buluşlarda aranan kriterler nelerdir?
• Yenilik, (başvurudan önce yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış olmak),
• Bir buluş basamağını içermek “tekniğin bilinen durumunu aşmak” (buluşun ait olduğu teknik alanda uzman bir kişinin bilgisi dahilinde olmaması)
• Sanayiye uygulanabilir olmak (birden çok üretilebilir ya da tekrar edilebilir olmak)

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için neler gereklidir?
Teknik bir özelliğinin olması ön koşuldur. Bir buluşun teknik özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için, buluşa, bir örnek olarak, aşağıda açıklanan kriterler açısından yaklaşılabilir.
• Buluşun teknik bir sonuç ortaya koyması,
• Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması,
• Buluşun teknik bir sorunu çözmesi,
• Buluşun belirgin bir şekilde ya da en azından dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanımlanması.

 

Patent ön Araştırması Niçin Yapılır?
Patent Araştırması değişik amaçlarla yapılabilir:
• Bir buluş iddiası ile karşılaştırmak için, önceki patent başvurusu ve/veya patent metinlerini saptamak için
• Yeni üretilecek bir ürünün patentle korunan bir buluşla çakışıp çakışmadığını saptamak için

• Rakiplerin patent başvuruları veya aldıkları patentleri saptamak için
• Patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan önce buluş ile ilgili teknik alanda önceki tekniği öğrenmek için.
Patent araştırması çoğunlukla aranan konuya ilişkin anahtar sözcüklerle, IPC (International Patent Classification) koduyla, ECLA (European Classification) koduyla yapılmaktadır. Ayrıca patent/başvuru sahibi, buluşçu bilgisine göre de araştırma yapılabilmektedir.
 


 
ön araştırma hangi veritabanlarında yapılır?
Araştırma ulusal/ uluslar arası diğer veritabanlarında yapılmaktadır. En çok kullanılan veritabanları;
• Ankara Patent veri tabanı: http://portal. ankarapatent.com/
• Türk Patent Enstitüsü veri tabanı: http:// online.tpe.gov.tr/
• Avrupa Patent Ofisi veri tabanı http:// ep.espacenet.com/
• Japon Patent Ofisi veri tabanı: http://www. ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
• Birleşik Devletler Patent Ofisi veri tabanı: http://www.uspto.gov/patft/index.html
• Dünya Fikri Haklar örgütü veri tabanı (WIPO): http://www.wipo.int/pctdb/ en/search-struct.jsp
• Kore Patent Ofisi veri tabanı: http://eng. kipris.or.kr/
• Ankara Patent Elektronik Bültenleri http:// ebulten.ankarapatent.com
Ankara Patente ait olup, Türkiye”nin ilk ve tek elektronik bültenleridir. Türkiye”de yayınlanan Patent, Tasarım ve Marka Başvurularına ilişkin bilgileri ve yayın sayfalarını içermektedir.

Not: Patent başvuruları, dünyanın her yerinde başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanır. Yapılacak araştırmalarda geriye doğru 18 ay içinde yapılan patent başvurularını görmek mümkün değildir.

 

Faydalı Model Belgesi ve Patent aynı korumayı sağlar mı?
Faydalı Model belgesi de Patent ile aynı şekilde koruma sağlamaktadır. “Faydalı Model Belgesi daha az korur” gibi bir düşünce yanlıştır. Zira 551 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye göre Faydalı Model belgeleri ile Patent belgeleri aynı haklara sahiptir. Ancak Faydalı Model belgesinde “yenilik” kriteri aranmasına rağmen başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir araştırma/inceleme yapılmadığından yeni olmayan bir ürün için de Faydalı Model Belgesi alınabilmektedir. Böyle durumlarda söz konusu yeni olmayan unsurlar içeren belgelere bir belge hükümsüzlüğü davası açıldığında verilen belge iptal edilebilmektedir.
Bunun dışında Faydalı Model Belgesi ile Patent belgesi arasındaki bir diğer fark da koruma süreleridir. Patent 20 yıl, faydalı model belgesi 10 yıl koruma sağlamaktadır.

Faydalı Model Başvurusunun Patent başvurusuna nazaran avantajı var mıdır? Varsa nedir?
Bir faydalı model belgesi başvurusu ve belge alma süreci patente göre daha kısa sürmekte ve maliyeti de patente göre daha az olmaktadır. Ancak koruma süresi kısa olduğundan başvuru yapılacak buluşun nitelikleri yeterli ise bir faydalı model belgesi başvurusu yerine patent başvurusu yapılması önerilmektedir.
 


 
Başvuru yapıldıktan sonra mı yoksa belge alındıktan sonra mı “koruma” başlar?
Koruma başvuru yapıldıktan sonra yani başvuru evrakının Türk Patent Enstitüsü”ne iletilmesi ile başlamaktadır.

Başvuru yapılmadan ürünümü satmaya başlayabilir miyim?
Bir buluşun başvurusu yapılmadan satılmaya başlanması doğabilecek hak kayıplarından ötürü önerilmemektedir.

Rakiplerin Buluşları Sürekli Olarak Nasıl İzlenir? (PATENT GöZLEM)
Rakipler adına yapılan patent başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 18 ay dolunca yayınlanır ve yayınlara veri tabanlarında ulaşılabilir. Uluslararası Patent Başvuruları (PCT – WO), Avrupa Patent Başvuruları (EP) , Birleşik Devletler Patent Başvuruları (US), Japon Patent Başvuruları (IPDL) (JP), Rusya Federasyonu Patent Başvuruları (FIPS) (RU), Tayvan Patent Başvuruları (TIPO) (TW), Türk Patent ve Faydalı Model Başvuruları (TR) aylık sürelerde gözlenerek (Watch Service) rapor düzenlenmektedir. Söz konusu raporlarla Uluslararası Patent Sınıfları (IPC) kriteri ile izlenmek istenen ürünlerle ilgili veya firmalara ait patent başvurularını izlemek mümkün olmaktadır.

Gözlem işlemlerin yararı, rakiplerin hangi alanlarda patent başvurusu yaptıklarını ve ARGE faaliyetlerinin hangi alanlara yönlendiğini görmeyi sağlamasıdır.

 

Resmi Patent Başvurusu yapılmadan buluş açıklanırsa ne olur?
Başvuru yapılmadan topluma açıklanan yenilikler korunma şansını yitirir.

Buluşlara Resmi başvuru yapmak ne gibi avantaj sağlar?

ürün tanıtımları ve endüstriyel uygulamalar, patent veya faydalı model başvurusu yapıldıktan sonra serbesttir, belge alınıncaya kadar geçici bir koruma sağlar. Bu nedenle korunmak istenen bütün yeni buluşlar için patent veya faydalı model belgesi başvurusu yapılması gerekir.

Buluşların patent ile korunmasındaki ana amaç nedir?
• Zihni yaratmanın tanınması,
• Buluş faaliyetinin özendirilmesi,
• Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,
• Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması
 

emre eldemir
 
Kimler Türkiye”de patent başvurusunda bulunabilir ve patent korumasından yararlanacak kişiler kimlerdir?
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması ve GATT-TRIPs hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

Yukarıda açıklananlar dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişilerde, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye”de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanır.

 

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi mahkemeden hangi taleplerde bulunabilir?
• Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi;
• Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi;
• Patentten doğan haklara tecavüz sure¬tiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi;
 

 
• Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.
• Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi;
• Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here