Ana sayfa Etiketler Epson

Etiket: Epson

Epson’dan beyaz mürekkep devrimi

Bas­kı ala­nın­da uz­man­lı­ğı­nı ka­nıt­la­yıp yap­tı­ğı Ar-Ge ça­lış­ma­la­rıy­la son tek­no­lo­ji­nin tem­sil­ci­si olan Ep­son, ge­niş for­mat­lı ya­zı­cı sek­tö­rün­de

Projektörlerde yeni nesil LCD

Her geçen gün çözünürlüğün daha küçük boyutlarda da artırılması yönünde çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Epson"ın 1,4 cm gibi küçük ölçülerde de aynı parlaklık düzeyini

Epson Stylus Photo R285

Dijital fotoğraf makinelerinin her yaş ve donanımdan kullanıcılar için sunduğu teknoloji geliştikçe, fotoğraf yazıcılarının önü de oldukça açıldı.

Yıllık projektör satışları 100 bine ulaştı

Epson yeni geliştirdiği dünyanın en küçük ve yüksek çözünürlüklü 3LCD çiplerinin seri üretimine başladı

TIPA”dan Epson”a üç ödül

13 ül­ke­den 29 üye der­gi­siy­le Av­ru­pa"nın en et­ki­li fo­toğ­raf ve gö­rün­tü­le­me bas­kı der­nek­le­rin­den bi­ri ola­rak ta­nı­nan TI­PA"nın her yıl ver­di­ği ödül­ler­de

Epson EB-8 projektör serisi

Epson EB-8 projektör serisi

Şıklık, kalite, hız ve enerji tasarrufu Epson’da

İle­ri dü­zey ama­tör fo­toğ­raf­çı­la­rın, ev, ofis ve okul ça­lı­şan­la­rı­nın fo­toğ­raf ve film rep­ro­dük­si­yon ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak üze­re ta­sar­la­nan Ep­son

Epson Stylus Photo R285

Di­ji­tal fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri­nin her yaş ve do­na­nım­dan kul­la­nı­cı­lar için sun­du­ğu tek­no­lo­ji ge­liş­tik­çe, fo­toğ­raf ya­zı­cı­la­rı­nın önü de ol­duk­ça açıl­dı.

DONANIM

Kargo Taşımacılığı Drone Teknolojisine Kayıyor!

Dünya genelinde büyük bir sektör haline gelen kargo taşımacılığı drone teknolojisine doğru kaymaya başladı. Özellikle de küçük çaplı kargoların taşınmasında bu teknolojinin kullanılması planlanıyor....