Tek tuşla kırmızı göz düzeltme

Tek tuşla kırmızı göz düzeltme

Kırmızı göz problemini çözmek hiç zor değil.

 

 

Ku­sur­suz fo­toğ­raf­lar el­de et­mek her za­man müm­kün ol­maz. Fo­toğ­ra­fı çe­ker­ken far­kı­na va­ra­ma­dı­ğı­mız ki­mi ha­ta­lar, fo­toğ­ra­fı­nı­zı bil­gi­sa­ya­rı­nı­za kay­det­ti­ği­niz­de olan­ca gü­cüy­le or­ta­ya çı­ka­rak ka­bu­sa dö­nü­şe­bi­lir. Özel­lik­le kır­mı­zı göz­ler, dik­kat çe­ki­ci ha­ta­la­rın ba­şın­da ge­lir. Dü­şük ışık ko­şul­la­rın­da ya­pı­lan flaş­lı çe­kim­ler­de fo­toğ­raf ma­ki­ne­si­nin fla­şı, çok kı­sa bir za­man­da çok kuv­vet­li bir ışık ve­rir. Göz­be­be­ği­miz ise bu ka­dar kı­sa za­man­da kü­çül­me­ye fır­sat bu­la­maz. Işık doğ­ru­dan re­ti­na­ya ula­şır ve ora­dan da doğ­ru­dan kıl­cal da­mar­la­rın gö­rün­tü­sü yan­sır. İş­te flaş­la çe­ki­len fo­toğ­raf­lar­da gö­rü­len bu kır­mı­zı­lık re­ti­na ta­ba­ka­sın­da­ki kıl­cal da­mar­la­rın gö­rün­tü­sü­dür.

Gü­nü­müz­de, bir­çok fo­toğ­raf ma­ki­ne­sin­de, gö­zün bu kır­mı­zı gö­rün­tü­sü­nü azal­ta­cak ön­lem­ler alın­mış­tır. Bu ma­ki­ne­ler­de flaş iki ke­re ça­kar. Bi­rin­ci ça­kış re­sim çe­kil­me­den az ön­ce olur ve göz­be­be­ği­nin kü­çü­le­rek göz­de­ki yan­sı­ma­yı azalt­ma­sı­na za­man ta­nır. ‹kin­ci­si de tam fo­toğ­raf çe­ki­lir­ken olur ki, göz­be­be­ği ol­ma­sı ge­re­ken du­ru­mu al­mış­tır za­ten. Baş­ka bir ön­lem de oda­da­ki bü­tün ışık­la­rı aça­rak göz­be­be­ği­nin ön­ce­den kü­çül­me­si­ni sağ­la­mak­tır.

Ge­ce­le­ri flaş­lı fo­toğ­raf­lar­da, göz­le­rin kır­mı­zı çık­ma­sı­nın ön­len­me­si­nin bir yo­lu da fla­şı ob­jek­tif­ten ola­bil­di­ğin­ce uzak tut­mak­tır. Gü­nü­müz­de fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri o ka­dar kü­çül­müş­tür ki, flaş ma­ki­ne­nin bün­ye­sin­de ve ob­jek­ti­fe bir­kaç san­tim me­sa­fe­de­dir. Fla­şın ışı­ğı gö­ze ge­lip yan­sı­ya­rak ge­ri dön­dü­ğün­de doğ­ru­dan ob­jek­ti­fe ge­lir. Gün­düz­le­ri ise gö­zü­mü­ze dı­şa­rı­dan, her yön­den ışık gel­di­ği için, fla­şın ışı­ğı bun­la­rın ara­sın­da da­ha az oran­da gö­zü­mü­ze gi­rer ve kır­mı­zı göz ola­yı ya­rat­maz.

Kır­mı­zı göz prob­le­mi­ni çöz­mek ney­se ki hiç zor de­ğil. Di­ji­tal mü­da­ha­ley­le kı­sa bir sü­re için­de bu dü­zelt­me­yi ya­pa­bi­lir­si­niz. Eğer Pho­tos­hop ya­zı­lı­mı­nız var­sa bu so­ru­nun üs­te­sin­den ko­lay­lık­la ge­le­bi­lir­si­niz.


  Pho­tos­hop ile kır­mı­zı göz dü­zelt­me
Fo­toğ­ra­fı­nız ne ka­dar ba­şa­rı­lı olur­sa ol­sun, kır­mı­zı göz prob­le­mi tüm dik­ka­ti üze­ri­ne çe­ke­rek fo­toğ­ra­fı­nı­zı sa­bo­te eder. Bu hatayı sadece tek bir tuşla telafi edebilirsiniz.

Bu­nun ilk yo­lu, Pho­tos­hop Ele­ments’te­ki Red Eye Re­mo­val To­ol. Bu­nun için ön­ce­lik­le ku­sur­lu fo­toğ­ra­fı bü­yü­teç ile ya­kın­laş­tı­rıp %100 ola­rak gö­rün­tü­len­me­si­ni sağ­la­yın. Red Eye Re­mo­val To­ol ara­cı­nı se­çe­rek Pu­pil Si­ze(göz­be­be­ği bo­yu­tu) de­ğe­ri­ni fo­toğ­raf­ta kır­mı­zı böl­ge­nin bo­yu­tu­na uy­gun ola­cak şe­kil­de de­ğiş­ti­rin. Dar­ken Amo­unt de­ğe­ri­ni or­ta­la­ma bir de­ğe­re ge­ti­re­rek göz­le­ri tam içi­ne ala­cak şe­kil­de ka­re bir alan se­çin. Kır­mı­zı­lık kay­bo­la­cak­tır. Da­ha son­ra ay­nı iş­le­mi di­ğer göz için de uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz.

Pho­tos­hop CS’te uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bir araç da Spon­ge. Bu ara­cı renk­le­ri sol­dur­mak için de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Ön­ce­lik­le araç ku­tu­sun­dan Spon­ge’u se­çe­rek uy­gun bir fır­ça bü­yük­lü­ğü be­lir­le­yin. Fır­ça bü­yük­lü­ğü­nü göz­be­be­ği­nin bo­yu­tu­na gö­re kü­çült­tük­ten son­ra se­çe­nek­ler­den Mo­de ku­tu­su­nu De­sa­tu­ra­te’e, Flow ku­tu­su­nu ise %100 de­ğe­rin­e ge­ti­rin. ?im­di göz­be­bek­le­ri­nin üze­ri­ne bir­kaç kez tık­la­ya­rak kır­mı­zı­lı­ğı gi­de­re­bi­lir­si­niz.

Pho­tos­hop bil­mi­yo­rum, bu so­ru­nu na­sıl çö­ze­bi­li­rim di­yen fo­toğ­raf­çı­lar için de Pho­tos­hop bil­me­me­nin ek­sik­li­ği­ni tam gi­de­re­me­se­ler de ko­lay­lık­la kır­mı­zı göz gi­der­me araç­la­rı olan üc­ret­li/üc­ret­siz pek çok ya­zı­lım bu­lun­mak­ta. Biz de tek tuş­la kır­mı­zı göz gi­der­me ola­na­ğı su­nan ve ücretli ya da ücretsiz ba­zı ya­zı­lım­la­rı siz­ler için der­le­dik.

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam