LED & LCD

Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü iki yıl ön­ce ren­gâ­renk ışık­lar­la süs­len­di­ğin­de, LED tek­no­lo­ji­si­ni de ya­kın­dan ta­nı­ma­ya baş­la­mış­tık.

Galibi açıklıyoruz...


Tüp­lü te­le­viz­yon­lar­dan li­kit kris­tal tek­no­lo­ji­li LCD ve plaz­ma te­le­viz­yon tek­no­lo­ji­si­ne ge­çiş, bu alan­da­ki bü­yük ye­ni­lik­ler­den bi­riy­di. Ye­ter­siz çö­zü­nür­lük ve gö­rün­tü bo­yut­la­rın­da­ki ak­sak­lık­la­rın gi­de­ril­me­siy­le, te­le­viz­yon tek­no­lo­ji­le­ri hız­lı bir ge­liş­me içi­ne gir­di. Çö­zü­nür­lük yük­sel­di, ek­ran­lar bü­yü­dü, tep­ki­me sü­re­le­ri art­tı ve HD ya­yın sis­te­mi­nin dev­re­ye gir­me­siy­le be­ra­ber LED tek­no­lo­ji­si, te­le­viz­yon­la­rı­mı­zın için­de­ki ye­ri­ni al­dı.


Bu ye­ni ne­sil te­le­viz­yon­lar in­ce­lik­le­riy­le ön pla­na çı­kar­ken, yük­sek gö­rün­tü ve ses ka­li­te­siy­le film iz­le­me zev­ki­ni de en üst dü­ze­ye ta­şı­dı. Renk­ler, do­ğa­la en ya­kın du­rum­la­rıy­la ek­ra­na yan­sı­ma­ya baş­la­dı. Full HD olan­lar, evi ade­ta bir si­ne­ma sa­lo­nu­na dö­nüş­tür­dü. LED ar­ka ay­dın­lat­ma­sı, güç ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da önem­li bir tek­no­lo­ji ola­rak tü­ke­ti­ci­nin kar­şı­sı­na çık­tı.

Blu­e-Ray ve HD DVD ci­haz­lar ise, bu te­le­viz­yo­nun ger­çek per­for­man­sı­nı bi­ze yan­sı­tan ara­cı­lar ol­du. Da­ha pa­ha­lı olan LED TV`le­rin ucuz­la­ma­ya baş­la­ma­sı yay­gın­laş­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. 2010 yı­lın­da pi­ya­sa­ya sü­rü­le­cek LED TV’le­rin ge­çen yı­la gö­re 8 kat da­ha faz­la ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Ya­ni tek­no­lo­ji mar­ket­le­rin­de uzun za­man­dır il­gi gö­ren LCD'le­rin tah­tı­nı, ken­di­si­nin ge­liş­miş ha­li olan LED ek­ran­la­ra dev­re­de­ce­ği aşi­kar. Biz de bu yı­lın ye­ni göz­de­si LED TV’ler ara­sın­dan si­zin için seç­tik­le­ri­mi­zi in­ce­le­dik.
 

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam