iPad'e Uygulama Yüklemek

iPad’in yerleşik uygulamalarının yanına, App Store uygulamaları da eklendiğinde bir daha kopamayacağınız bir dünyaya adım atıyorsunuz.

İşte bu uygulamaların nasıl iPad’e yükleneceğine dair yol haritası

iPad’in yerleşik uygulamalarının yanına, App Store uygulamaları da eklendiğinde bir daha kopamayacağınız bir dünyaya adım atıyorsunuz. Üçün­cü par­ti uy­gu­la­ma­lar kul­la­nım amaç­la­rı göz önü­ne alın­dı­ğın­da iPad’in ka­bi­li­yet­le­ri­ni çok fark­lı düz­lem­le­re çe­ki­yor. App Sto­re’dan eri­şe­bi­le­ce­ği­niz yüz­bin­ler­ce uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de iPad’iniz bir iş ve ki­şi­sel or­ga­ni­zas­yon mer­ke­zin­den anın­da bir oyun cen­ne­ti­ne dö­nü­şe­bi­li­yor.

Ge­rek iP­ho­ne ge­rek­se iPod to­uch için op­ti­mi­ze edil­miş ol­sa­lar bi­le App Sto­re’dan in­di­re­ce­ği­niz tüm uy­gu­la­ma­la­rı so­run­suz­ca iPad’iniz­de de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Tüm bu uy­gu­la­ma­la­rı iPad’in 9,7’’ yük­sek çö­zü­nür­lük­lü ek­ra­nın­dan de­ne­yim­le­mek, uy­gu­la­ma­lar­dan alı­nan fay­da­yı da ar­tı­rı­yor. Bu bö­lüm­de iPad’ini­ze yük­le­ye­bi­le­ce­ği­niz bu uy­gu­la­ma­la­rın fark­lı mec­ra­lar­dan (PC, Mac ve­ya di­rek iPad üze­rin­den) na­sıl yük­le­yip, ça­lış­tı­ra­bi­le­ce­ği­niz üze­rin­de du­ra­ca­ğız.
 

 
Ön­ce­lik­le App Sto­re’dan uy­gu­la­ma in­di­re­bil­mek için üc­ret­siz bir iTu­nes Sto­re he­sa­bı aç­ma­nız ge­re­ki­yor. He­sap açı­lır­ken kim­lik ve kre­di kar­tı bil­gi­le­ri­niz de App­le’ın ve­ri ta­ba­nı­na kay­de­di­le­cek. Bu er­ken ka­yıt, üc­ret­li uy­gu­la­ma­la­rın öde­me­si­ni ya­par ve in­di­rir­ken si­ze hız ve gü­ven­lik sağ­la­ya­cak. iTu­nes Sto­re şif­re­ni­zi ko­lay unu­tul­ma­ya­cak ama gü­ven­li bir kom­bi­nas­yon ile oluş­tur­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz. iPad’ini­zi siz­den baş­ka kul­la­na­cak olan kul­la­nı­cı­la­rın da kim­lik, kre­di kar­tı ve şif­re bil­gi­le­ri­niz üze­rin­de kö­tü ni­yet­li ol­ma­ya­ca­ğın­dan emin olun.

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam