Intel PC üzerinde Mac işletim sistemi kullanımı

Ya­zı di­zi­mi­zin bu bö­lü­mün­de Ma­cOsX iş­le­tim sis­tem­le­ri­nin x86 Pc’le­re na­sıl yük­le­ne­bi­le­ce­ği­ne, uy­gun do­na­nım ya­pı­sı­ nasıl olmalı onu görücez.

Machintosh mu Hackintosh mu?

Her ne ka­dar ül­ke­miz­de Mac do­na­nım fi­yat­la­rı çok yük­sek ol­sa da(!) kul­la­nı­lan iş­le­tim sis­te­mi ve do­na­nım­sal uyum­lu­luk ko­nu­sun­da App­le fir­ma­sı cid­di bir iler­le­me kay­de­de­rek, ki­şi­sel bil­gi­sa­yar ka­te­go­ri­sin­de ger­çek bir al­ter­na­tif ol­ma­yı ba­şar­mış­tır. Ül­ke­miz­de de tüm dün­ya ile ay­nı stan­dart­lar­da ve mo­del­ler­de su­nu­lan bu bil­gi­sa­yar­la­rın en önem­li özel­li­ği şüp­he­siz, App­le ile In­tel ara­sın­da ger­çek­le­şen bir ant­laş­ma ile PC’ler­de kul­la­nı­lan In­tel iş­lem­ci­le­rin Mac Os için de kul­la­nı­la­bi­lir ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­dır. Bu du­rum, hem son kul­la­nı­cı hem de ya­zı­lım ge­liş­ti­ri­ci­le­ri için avan­taj sağ­lar­ken, bir yan­dan da ay­nı do­na­nı­mı kul­la­nan App­le bil­gi­sa­yar­la­rın ne­den bu ka­dar faz­la fi­ya­ta sa­tıl­dı­ğı so­ru­su­nu da be­ra­be­rin­de ge­tir­mek­te­dir. Bu so­ru ol­duk­ça faz­la ki­şi­nin ak­lı­nı kur­ca­la­mış ola­cak ki, bir çok ya­zı­lım­cı gru­bun ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu In­tel iş­lem­ci kul­la­nan PC ler­de ça­lı­şan Mac Os X iş­le­tim sis­te­mi da­ğı­tım­la­rı bir­kaç se­ne­dir in­ter­net or­ta­mın­da el­den ele do­laş­ma­ya baş­la­dı. Bu du­rum ori­ji­nal ya­zı­lım ve do­na­nım kul­la­nı­mı­na bal­ta vu­ru­yor gi­bi gö­rün­se de, şah­si fik­rim fark­lı...

 

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam