Geçmişten Günümüze Tuşlu Çalgılar

Tuşlu çalgıların evrimsel tarihinde derin bir yolculuğa çıkıyoruz...

Tuşlu çalgıların evrimsel tarihinde derin bir yolculuğa çıkıyoruz...
 

Tuş­lu çal­gı­la­rın M.Ö 200 yı­lı­na da­ya­nan yak­la­şık 2200 yıl­lık ev­rim­sel bir ta­ri­hi ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Bu sü­re içe­ri­sin­de ge­li­şen tek­no­lo­jiy­le pa­ra­lel ola­rak ken­di­ni ye­ni­le­miş ve sü­rek­li ola­rak de­ği­şi­me ayak uy­dur­muş olan tuş­lu çal­gı­lar ge­rek ge­niş ses ara­lı­ğı ge­rek ise hem akor hem de so­lo­nun ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­sı­na izin ve­ren tek­ni­ği ve ya­pı­sı gi­bi se­bep­ler­den ötü­rü gü­nü­müz aran­jör­le­ri ve ba­tı­lı kla­sik mü­zik bes­te­ci­le­rin­ce yıl­lar yı­lı en çok ter­cih edi­len çal­gı­lar ol­muş­tur.
 
melodika
 
Org (Er­ga­nun): Org is­mi La­tin­ce or­ga­num ke­li­me­si­nin kı­sal­tıl­ma­sı­dır. Tuş­lu çal­gı­la­rın ata­sı ola­rak ka­bul edi­lir. İlk org, su gü­cüy­le ça­lış­mış M.Ö(150-200) yıl­la­rı ara­sın­da Kte­si­bi­os adın­da bir ki­şi ta­ra­fın­dan Mı­sır'da icat edil­miş­tir. Mü­zik ens­trü­man­la­rı için­de en de­va­sa bo­yut­la­ra sa­hip olan org­tur. Öy­le­dir ki dev ka­ted­ral­le­rin sa­lo­nun­da üç kat­lı bir bi­na bü­yük­lü­ğün­de org­la­ra rast­la­mak müm­kün­dür. Kla­sik ba­tı mü­zi­ğin­de org için ya­zıl­mış eser­ler bu­lu­nur.

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam