Dış mekanda yardımcı flaş ışığı ile çekimler

Hiç bir film se­tin­de bu­lun­du­nuz mu bil­mi­yo­rum? Eğer bu­lun­duy­sa­nız en çok yer kap­la­yan mal­ze­me­nin ışık ve ay­dın­lat­ma ekip­man­la­rı ol­du­ğu­nu, muh­te­me­len

Fotoğraf çekerken ne kadar güçlü ve kaliteli ışık kullanabilirsek, teknik anlamda o denli başarılı fotoğraflar elde edebiliriz.
 


Hiç bir film se­tin­de bu­lun­du­nuz mu bil­mi­yo­rum? Eğer bu­lun­duy­sa­nız en çok yer kap­la­yan mal­ze­me­nin ışık ve ay­dın­lat­ma ekip­man­la­rı ol­du­ğu­nu, muh­te­me­len en çok bu ay­dın­lat­ma sis­tem­le­ri­nin ku­rul­ma­sı, ayar­lan­ma­sı ve yö­net­me­nin is­te­ği­ne gö­re ay­dın­lat­ma sağ­lan­ma­sı için za­man har­can­dı­ğı­na şa­hit ol­muş­su­nuz­dur.
Bir­kaç da­ki­ka­lık, hat­ta bir­kaç sa­ni­ye­lik rol­le­ri­ni çe­ke­bil­mek için sa­at­ler­ce ışık sis­tem­le­ri­nin ayar­lan­ma­sı­nı bek­le­yen pek çok ün­lü oyun­cu var­dır. Film se­ti “bek­le­yi­şin baş­ken­ti”dir. En çok da ışı­ğı bek­le­yi­şin.

El­bet­te biz ama­tör fo­toğ­raf se­ver­ler, bu den­li bü­yük, pa­ha­lı ve komp­leks ışık sis­tem­le­ri ile fo­toğ­raf çek­me­ye gi­de­me­yiz. Ge­nel­de dış me­kan­da çe­kim ya­par­ken gün ışı­ğı­nı doğ­ru kul­lan­ma­ya gay­ret eder, zor­da kal­dı­ğı­mız du­rum­lar­da da en faz­la ma­ki­ne­mi­zin üze­rin­de­ki kü­çük fla­şı dol­gu ola­rak kul­lan­ma­ya ça­lı­şı­rız.
Bu nok­ta­da en azın­dan zor ışık ko­şul­la­rı için fo­toğ­raf çan­ta­nız­da bir de eks­tra fla­şı­nız (ka­fa fla­şı, ex­ter­nal flaş gi­bi ta­bir­ler ile anı­lır) var­sa, ça­lış­ma­yı dü­şün­dü­ğü­nüz ko­nu­nun az ışık ko­şul­la­rın­da da­ha ay­dın­lık fo­toğ­raf­la­rı­nı çe­ke­bil­me­niz ola­sı­dır. Bu sis­te­mi is­ter do­ğa­da mak­ro çe­kim­ler­de (me­se­la bir ring flaş ile) kul­la­nın is­ter­se­niz mi­ma­ri ge­ce çe­kim­le­rin­de.

Geç­ti­ği­miz ra­ma­zan ayın­da İs­tan­bul’un de­ği­şik ca­mi­le­rin­de mah­ya­la­rın fo­toğ­raf­la­rı­nı ça­lı­şır­ken, ben de bu ka­fa fla­şı tek­ni­ğin­den ya­rar­lan­dım.
Na­sıl yap­tım, ne­le­re dik­kat et­tim, so­nuç­lar na­sıl ol­du ko­nu­sun­da siz­ler­le tec­rü­be­le­ri­mi pay­laş­mak is­te­rim. Ge­lin is­ter­se­niz fo­to­lar üze­rin­den ko­nu­şa­lım:

Fo­toğ­raf 1: Üs­kü­dar’da­ki Ye­ni Va­li­de Ca­mi­i’nin av­lu­sun­da şa­dır­va­nı da içi­ne alan bir Mah­ya fo­toğ­ra­fı ça­lış­tı­ğı­mı­zı dü­şü­ne­lim. Nor­mal­de ne yap­ma­lı­yız? Tam if­tar vak­ti av­lu­da tri­po­du­muz üze­rin­de ma­ki­ne­mi­zi ayar­la­mış ola­rak bu­lun­ma­lı, mah­ya if­tar ile bir­lik­te ya­nar yan­maz, ala­ca­ka­ran­lık ma­vi­si­ni ka­çır­ma­dan fo­toğ­ra­fı çek­me­li­yiz. Bu fo­toğ­ra­fı ça­lı­şır­ken de  ay­nen böy­le yap­tım. Tri­po­du­mu elim­den gel­di­ğin­ce ca­mi­nin tam ağır­lık mer­ke­zi­ne, tam or­ta­dan gö­re­bi­le­ce­ğim nok­ta­ya kur­ma­ya ça­lış­tım. Ve mah­ya­nın yan­ma­sı ile bir­lik­te bu ka­re­yi çek­tim. So­run ne­dir? Gök­yü­zü doğ­ru renk­te, ha­la ala­ca­ka­ran­lık ma­vi­si hü­küm sü­rü­yor, mah­ya ve mi­na­re­ler doğ­ru poz­lan­mış. Tek so­run ca­mi­nin av­lu­sun­da ye­te­rin­ce ışık yok. Bu ne­den­le şa­dır­van fo­toğ­raf 1’de gör­dü­ğü­nüz üze­re ka­ran­lık­ta ka­lı­yor.

reklam

Yorumlar

Yorumunuzu yazın

Yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz

GÜNCEL İÇERİKLER
reklam

Popüler İçerikler

reklam